عشق من
نامه ام را ادر اینجا برایت زمزمه میکنم 
باد مرا همراهی میکند و قاصدکم را به دیدارت رهسپار میسازد ...
من ...زیباترین عاشقانه ام را 
با عشق 
با احساسم 
برای تو 
با قایقی از جنس باد میفرستم 
در ساحل منتظر باش 
زیرا امواج قایق حاوی عاشقانه ام را برایت خواهند اورد 

شاهزاده ی من

دوستت دارم...

منبع : عاشـــــــــقــــــــــــــانه هــــای فــــــــابیـــــانـــــــا |عشق من منبع : عاشـــــــــقــــــــــــــانه هــــای فــــــــابیـــــانـــــــا |عشق من منبع : عاشـــــــــقــــــــــــــانه هــــای فــــــــابیـــــانـــــــا |عشق من منبع : |عشق من منبع : عاشـــــــــقــــــــــــــانه هــــای فــــــــابیـــــانـــــــا |عشق من منبع : عاشـــــــــقــــــــــــــانه هــــای فــــــــابیـــــانـــــــا |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من منبع : عاشـــــــــقــــــــــــــانه هــــای فــــــــابیـــــانـــــــا |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من منبع : |عشق من
برچسب ها :